آرم و نشانه

آرم یا لوگو چیست؟

نشانه یا لوگو نماد و نشانیست برای بیان کرد ن یک عبارت یا توجیه کردن و القا کردن یک مفهوم.آرم ها همان امضا هایی هستند که نشان و خبر از وجود یک شخص یا اشخاص یا مجموعه ای که آرم متعلق به آنهاست میدهند.آرم ها هرجا که شخص یا موسسه یا رویدادی از موسسه وجود داشته باشد ثبت می گردد و نشان دهنده رد بر جا مانده در آجاست..
طراحی نشانها یا  آرم یکی از تخصص های رایج است که در عین حال برای طراح منحصر به فرد محسوب می شود.
این نشانه یا لوگو اعتبار شخص یا موسسه است.

طراحی لوگو | چاپ لوگو

مشاهده نمونه های طراحی شده آرم و لوگو